Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

Taakvelden

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 9.802

1,9 %

Baten

€ 34.622

6,9 %

ga terug