Begroting 2020 - 2023

Overzicht 3D

Egalisatieposten

2020

2021

2022

2023

Egalisatiepost 3D Wmo

16

78

78

78

Egalisatiepost 3D Jeugd

54

57

57

57

Egalisatiepost 3D Participatiewet

132

138

198

198

Totaal egalisatieposten

€ 202

€ 273

€ 333

€ 333

Verwerkte bedragen

Meicirculaire

373

387

480

480

WMO

226

226

226

226

Bescherm Wonen

210

210

210

210

Hogere uitvoeringskosten RSJ

-16

-16

-16

-16

Participatie

-342

-442

-392

-392

WMO (ZIN)

-300

-300

-300

-300

WMO (eigen bijdrage)

-45

-45

-45

-45

Jeugdzorg

-36

-36

-36

-36

Meicirculaire 2019

724

744

834

834

Inzet stelpost begroting 2020

Vrijval loon- en prijscompensatie Sociaal Domein

-235

-241

-244

-244

Extra middelen Jeugdhulp

-279

-279

-279

-279

Voogdij 18+

-125

-125

-125

-125

WMO (HH)

-100

-100

-100

-100

Beschermd Wonen

-210

-210

-210

-210

Veilig Thuis

-35

Extra vrijval stelpost

-100

-100

Totaal

€ -190

€ -227

€ -97

€ -97

Saldo Egalisatieposten na begrotingswijzigingen

€ 12

€ 46

€ 236

€ 236

ga terug