Begroting 2020 - 2023

Grondbeleid

Inleiding

De gemeente Ommen wil een groene, duurzame en zelfstandige gemeente blijven waar het goed en veilig wonen is. Zij wil aan de eigen inwoners voldoende mogelijkheden bieden om zich te huisvesten. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar jongeren, jonge gezinnen en ouderen. Dit om te voorkomen dat deze groepen de gemeente verlaten en de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op het terrein van onderwijs, sport en cultuur onder druk komen te staan. Er moet worden geïnvesteerd in het behouden en versterken van de aantrekkingskracht van Ommen op deze groepen. Ter ondersteuning van het voorzieningenniveau en de lokale werkgelegenheid maakt de gemeente zich sterk om ook voldoende woningen te bouwen. De doelstelling voor het gemeentelijk woonbeleid is het vraag gestuurd huisvesten op basis van een evenwichtige leeftijdsopbouw.

Grondbeleid

Grondbeleid wordt mede ingezet om deze ambities invulling te geven. De gemeente hanteert sinds een aantal jaren het uitgangspunt van faciliterend grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente zich niet meer actief op de grond- en vastgoedmarkt beweegt en initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen zoveel als mogelijk bij de markt laat liggen. Uitzonderingen hierop zijn gemotiveerd mogelijk als:

  • een sterke gemeentelijke regie belangrijk is voor het bereiken van de publieke doelen;
  • er sprake is van ontwikkellocaties die van bijzondere strategische betekenis zijn voor een beleidsagenda(‘s);
  • er sprake is van ontwikkellocaties die een grote winstpotentie bezit.

In die gevallen waar de gemeente kiest voor een actief grondbeleid moeten de risico’s op voorhand zijn in te schatten en te beheersen.
Voor 2019 staat de actualisatie van de Nota Grondbeleid op de planning, hierover wordt de raad nader geïnformeerd.

Meerjarenperspectief Grondexploitaties

Tegelijkertijd met de begroting wordt het MJP Grondexploitaties 2020 aan de raad aangeboden. Het MJP Grondexploitaties 2019 stond in het teken van de uitgifte van gronden. In de afgelopen 2 tot 3 jaar zijn diverse woningbouwplannen voorbereid (Haven West, De Vlierlanden, Boerenerven, Westflank etc.) en bedrijventerrein De Rotbrink die nu leiden tot realisatie en uitgifte van gronden. Daarnaast wordt nu ook een aanvang gemaakt met de grondexploitatie Haven-Oost. Deze is dit jaar voor het eerst opgenomen in het MJP Grondexploitaties 2020.

In onderstaande tabel is een samenvatting van de resultaten per complex (grondexploitatie) weergegeven.

Samenvatting MJP 2020

Boekwaarde

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Bedragen x € 1.000

1-1-2019

Jaarrekening '18

MJP 2020

Verschil

Westflank, Ommen

2.172

- 2.591

- 2.768

177

Havengebied West, Ommen

- 24

- 243

- 242

- 1

Boerenerven, Ommen

2.008

109

99

10

De Vlierlanden, Ommen

5.864

1.216

1.206

10

Bulemansteeg, Lemele

944

- 329

- 395

66

Schuurmanstraat, Beerzeveld

- 212

349

347

2

Helledoornseweg, Lemele

- 23

Alteveer voorzieningengebied, Ommen

96

221

160

61

Lemele II, Lemele

181

- 31

- 37

6

De Rotbrink, Ommen

3.900

- 1.147

- 1.065

- 82

Haven Oost, Ommen

- 1.589

1.589

Totaal incl. Haven Oost

14.906

- 2.446

- 4.284

1.838

Totaal excl. Haven Oost

14.906

- 2.446

- 2.695

249

In het MJP Grondexploitaties 2020 komen de onderwerpen aan de orde die normaliter ook in deze paragraaf worden behandeld. Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties en de totale grondportefeuille wordt verwezen naar het MJP Grondexploitaties 2020.

Het perspectief voor 2020 e.v.

De komende jaren blijven in het teken staan van de uitvoering van de grondexploitaties en meer concreet de uitgifte van gronden. Voor de Ommense woningbouwterreinen is dan vooral de uitgifte in Vlierlanden, Haven West, Westflank en Boerenerven relevant. In deze projecten zijn diverse stappen gezet om tot uitgifte te komen. De Westflank en Haven West zijn in de afrondende fase aangekomen en kunnen naar verwachting binnen 2 jaar worden afgesloten. Daarnaast is Haven-Oost als nieuwe woningbouwontwikkeling opgestart.

De verkopen van bedrijfsterreinen was in 2018 met 0,7 ha eveneens goed te noemen en loopt daarmee in lijn met de planning in de grondexploitatie.

De vooruitzichten op de vastgoedmarkt blijven onveranderd goed. Prijzen voor de woningen stijgen nog steeds, vertrouwen is nog groot, maar er zijn ook signalen die een bedreiging vormen voor de woningmarkt. De betaalbaarheid van woningen neemt af en de bouwkosten stijgen de laatste jaren stevig. Ommen profiteert van de gunstige marktomstandigheden. De grondexploitaties zijn het geïnvesteerde vermogen aan het terugverdienen door de grondverkopen, waardoor de risico’s op de ontwikkeling van gronden ook wordt verlaagd .

ga terug