Begroting 2020 - 2023

EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves. (Zie BBV, artikel 17c)

-808

-145

571

-474

611

2+

Mutatie (im)materiële vaste activa

13.428

722

-9.692

1.400

2.140

3+

Mutatie voorzieningen

653

€ 556

€ 660

€ 697

€ 728

4-

Mutatie voorraden (incl bouwgronden in exploitatie)

1.180

€ 653

€ 2.231

€ 2.478

€ 1.652

5+

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa.

Berekende EMU-saldo

14.453

1.786

-6.230

4.101

5.131

ga terug