Begroting 2020 - 2023

Incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel begrotings- saldo (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

-145

571

-474

611

Toevoeging en onttrekkingen aan reserves

170

-49

-68

-127

Begrotingssaldo na bestemming

25

522

-542

484

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

987

452

1.023

-

Structureel begrotingssaldo

1.012

974

481

484

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Decentralisaties

-50

Actieplan Centrum

-100

Centrummanagement

-50

Plattelandsontwikkeling

-19

WABO

-15

Bouw- en sloopvergunningen

-17

Integratie nieuwkomers

30

Uitvoering bestuursakkoord

-50

-50

Transitievisie warmte

-15

Verbod op asbestdaken

-50

Versterken toezichthoudende capaciteit

-100

Omgevingsvisie

-125

Inspecties civiele kunstwerken (3 jaar)

-20

-20

-20

Strategische visie gemeentelijk vastgoed

-50

Viering 75 jaar vrijheid

-25

Integraal Veiligheidsplan (2020 en 2022)

-20

-20

Aanpak ondermijning

-13

Leerlingenvervoer

-85

Kindplein Oost

-25

JOGG (3 jaar incidenteel)

-10

-10

-10

Human Capital Agenda (2020 t/m 2022)

-32

-32

Promotie en marketing Ommen

-45

Ommer Bissingh (3 jaar)

-10

-10

-10

Vechtzomp

-35

Extra afschrijving scholen

-330

Sloopkosten panden

-963

Realisatie Havengebouw

-56

Totaal

-987

-452

-1.023

0

ga terug